Algemene voorwaardenOp iedere opdracht of offerte zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zo ook op de diensten die ik, Annelies Lankhuizen, als tekstschrijver lever. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die ik sluit met mijn opdrachtgevers.


Definities
 • Annelies Lankhuizen: tekstschrijver Annelies Lankhuizen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 91217369 en gevestigd in Willemstad NB.
 • Opdrachtgever: De persoon of organisatie met wie Annelies Lankhuizen een overeenkomst is aangegaan.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst die is gesloten tussen de opdrachtgever en Annelies Lankhuizen om de opdracht aan te nemen.
 • Opdracht: Het verzoek van de opdrachtgever om tegen betaling de werkzaamheden te verrichten die zijn beschreven in de offerte of voorwaarden.
 • Offerte: De in kaart gebrachte werkzaamheden en de begrote kosten voor deze werkzaamheden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Annelies Lankhuizen.
 2. Annelies Lankhuizen en de opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

Artikel 2. Offertes
 1. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos.
 2. Offertes van Annelies Lankhuizen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 3. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 4. Aanvaardt de opdrachtgever de offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt de offerte.
 5. Er is sprake van een opdracht zodra de opdrachtgever een offerte van Annelies Lankhuizen mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd. Zo’n opdracht is altijd bindend.
 6. Annelies Lankhuizen kan noodzakelijke reiskosten en andere bijkomende kosten waarmee van tevoren geen rekening is gehouden, afzonderlijk van de offerte berekenen.
 7. Als Annelies Lankhuizen een zelfgeschreven tekst levert, dan heeft de offerte betrekking op de concepttekst en een eenmalige revisie.
 8. Als een offerte of een onderdeel daarvan een overduidelijke vergissing of verschrijving bevat, dan kan Annelies Lankhuizen daar niet aan worden gehouden.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht
 1. Bij aanvaarding van de vrijblijvende offerte mag Annelies Lankhuizen de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Annelies Lankhuizen voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 3. Annelies Lankhuizen mag de afgesproken opdracht in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 4. Annelies Lankhuizen heeft geen resultaatplicht, wat inhoudt dat Annelies Lankhuizen geen garanties biedt voor de met tekst behaalde resultaten.

Artikel 4. Wijziging of annulering van de opdracht
 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht te wijzigen. Wanneer die wijziging meer arbeidsuren met zich meebrengt, dan brengt Annelies Lankhuizen de kosten hiervoor apart in rekening. Ook kan het zijn dat de opleverdatum voor de opdracht hierdoor verschuift.
 2. Als de opdrachtgever de opdracht intrekt, dan heeft Annelies Lankhuizen geen verplichting om de teksten te leveren die nog niet gereed zijn.
 3. Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever verplicht om voor al de verrichte arbeid te betalen. Ook heeft Annelies Lankhuizen in dat geval recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 4. Wanneer sprake is van overmacht (bijv. ziekte of arbeidsongeschiktheid), dan brengt Annelies Lankhuizen de opdrachtgever hier direct van op de hoogte. Tijdens de periode van overmacht schorten de verplichtingen van Annelies Lankhuizen op. Als blijkt dat het niet meer mogelijk is om de opdracht na te komen, dan heeft zowel Annelies Lankhuizen als de opdrachtgever het recht om de opdracht schriftelijk te ontbinden. De opdrachtgever heeft dan geen recht op een vergoeding voor de kosten of schade. Ook is de opdrachtgever in dit geval verplicht om te betalen voor het al uitgevoerde deel van de opdracht.
 5. Annelies Lankhuizen heeft het recht om de opdracht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder een schadevergoeding te betalen indien:
  – de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  – sprake is van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  – het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.

Artikel 5. Levering
 1. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een mondeling of schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de opdrachtgever.
 2. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend tenzij daar schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. Bij niet tijdige levering heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Zorgt de opdrachtgever er niet voor dat Annelies Lankhuizen tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Annelies Lankhuizen.
 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 6. Wanneer en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Annelies Lankhuizen de betreffende bescheiden.
 7. De uitvoeringstermijn van de opdracht gaat pas in zodra de opdrachtgever de benodigde informatie voor de opdracht heeft verstrekt. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Annelies Lankhuizen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Opdrachten omvatten bij Annelies Lankhuizen altijd een concepttekst en eventueel een eenmalige revisieronde.
 9. Redactie- en correctieopdrachten omvatten bij Annelies Lankhuizen een eenmalige correctieronde. Extra correctierondes, bijvoorbeeld nadat de opdrachtgever de tekst heeft gewijzigd, gelden als een aanvullende opdracht.
 10. In het algemeen geldt dat Annelies Lankhuizen bij grote wijzigingen in een tekst extra kosten kan berekenen.

Artikel 6. Prijzen
 1. Annelies Lankhuizen hanteert prijzen in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Annelies Lankhuizen mag de prijzen van haar diensten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op de uurtarieven van Annelies Lankhuizen, tenzij met de opdrachtgever een projectprijs is afgesproken.

Artikel 7. Betaling
 1. Annelies Lankhuizen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Dit betekent dat de opdrachtgever een factuur binnen 14 dagen na verzending moet betalen, tenzij expliciet anders vermeld staat op de factuur.
 2. Bij omvangrijke of langdurige opdrachten heeft Annelies Lankhuizen het recht om tussentijds een factuur te sturen voor al verrichte werkzaamheden. Bij niet tijdig ontvangen van de betaling van een tussentijdse factuur mag Annelies Lankhuizen de opdracht staken.
 3. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Annelies Lankhuizen hiervoor een rente in rekening brengen (overeenkomend met de wettelijke rente). De opdrachtgever moet ook de kosten betalen die de invordering van niet op tijd betaalde bedragen met zich meebrengt. Die bedragen minimaal 10% van het factuurbedrag en zijn ten minste €100,-.
 4. De opdrachtgever mag teksten geleverd door Annelies Lankhuizen op geen enkele manier gebruiken bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
 5. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten besluit niet te gebruiken.
 6. Wanneer de opdrachtgever geen zekerheid over de betaling kan geven, heeft Annelies Lankhuizen het recht om haar werk aan de opdracht te staken totdat de opdrachtgever die zekerheid wel kan geven.

Artikel 8. Auteursrecht
 1. Op elk werk van Annelies Lankhuizen is, op basis van de Nederlandse wet, auteursrecht van toepassing.
 2. Alle teksten blijven eigendom van Annelies Lankhuizen zolang het werk niet is geleverd of niet volledig is betaald.
 3. Annelies Lankhuizen heeft te allen tijde het recht om haar naam te laten vermelden bij een publicatie. Dit geldt alleen niet als Annelies Lankhuizen en de opdrachtgever hier samen andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Met het aangaan van de opdracht geeft Annelies Lankhuizen de opdrachtgever toestemming om de teksten eenmalig te publiceren voor het gebruik waarover afspraken zijn gemaakt.
 5. Gebruik door derden van het werk van Annelies Lankhuizen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gevraagd.
 6. Voor publicatie in aangepaste vorm of in een ander medium dan afgesproken moet de opdrachtgever eerst toestemming vragen aan Annelies Lankhuizen.
 7. Als de opdrachtgever de teksten wijzigt op een manier die Annelies Lankhuizen niet goedkeurt, dan heeft Annelies Lankhuizen het recht om gebruik van de tekst op die manier te verbieden.
 8. Bij inbreuk op het auteursgerecht is de opdrachtgever verplicht een schadevergoeding te betalen. Er is sprake van inbreuk op het auteursrecht indien:
  – teksten zijn gepubliceerd in andere media dan overeengekomen;
  – teksten opnieuw worden gebruikt zonder toestemming;
  – teksten worden gewijzigd zonder toestemming;
  – teksten worden gepubliceerd zonder naamsvermelding.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
 1. Annelies Lankhuizen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het werk dat resultaat is van een overeenkomst en mag dit werk tevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals ter promotie op haar website. Voorwaarde hierbij is dat vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever niet openbaar wordt gemaakt.
 2. Zowel Annelies Lankhuizen als de opdrachtgever is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij met elkaar delen voor de samenwerking, geheim te houden. Daarbij geldt als ‘vertrouwelijke informatie’ alle informatie waarvan zij kunnen weten dat deze vertrouwelijk is. Die geheimhouding geldt ook na afronding van de opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Annelies Lankhuizen is met het aangaan van de opdracht verplicht om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.
 2. Annelies Lankhuizen gaat over de vorm van de teksten. De opdrachtgever is verplicht om te controleren op inhoudelijke onjuistheden. De opdrachtgever aanvaardt, met het aangaan van de opdracht, de aansprakelijkheid die dit met zich meebrengt.
 3. Annelies Lankhuizen is niet aansprakelijk voor fouten in teksten nadat de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd of goedgekeurd.
 4. Annelies Lankhuizen is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade, tenzij die duidelijk het gevolg is van haar aantoonbare opzet of roekeloosheid. In dat laatste geval zal Annelies Lankhuizen de schade compenseren door het geleverde product gratis te vervangen of kan een vergoeding worden afgesproken. Die vergoeding bedraagt nooit meer dan het factuurbedrag.
 5. Het risico voor eventuele beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die de opdrachtgever verstrekt, ligt altijd bij de opdrachtgever. Annelies Lankhuizen is hier niet aansprakelijk voor, maar zal natuurlijk wel zorgvuldig omgaan met wat aan haar wordt verstrekt.

Artikel 11. Klachten
 1. Bij zichtbare gebreken moet de opdrachtgever schriftelijk een klacht indienen bij Annelies Lankhuizen. Dit moet de opdrachtgever doen binnen 8 dagen na het verschijnen van de tekst.
 2. Klachten over de verzonden factuur moet de opdrachtgever binnen 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk doorgeven aan Annelies Lankhuizen.
 3. Op elke overeenkomst tussen Annelies Lankhuizen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Annelies Lankhuizen zal geschillen samen proberen op te lossen. Als dat niet lukt, wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement van Annelies Lankhuizen.
Opgesteld op 1 december 2023
*Bij elke offerte zijn mijn algemene voorwaarden toegevoegd. Indien je akkoord gaat met de offerte ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden.